Patterson, James - Womens Murder Club - 08 - The 8th Confession (2024)

To increase the resiliency of Anna’s Archive, we’re looking for volunteers to run mirrors. Научете повече…

📚Най-голямата в историята отворена библиотека. ⭐️Ние сме огледало на Sci-Hub - сайт, който предоставя безплатен достъп до милиони научни статии и LibGen - позволява безплатен достъп до съдържание, което е платено. Ние събираме и публикуваме безплатно Z-Lib - сайт за електронни книги, DuXiu - е търсачка, специализирана за китайски академични материали, и още. 📈31603758книги, 99900496документи — запазени завинаги. All our code and data are completely open source. Научете повече…

📚Най-голямата в историята отворена библиотека. ⭐️Ние сме огледало на Sci-Hub - сайт, който предоставя безплатен достъп до милиони научни статии и LibGen - позволява безплатен достъп до съдържание, което е платено. Ние събираме и публикуваме безплатно Z-Lib - сайт за електронни книги, DuXiu - е търсачка, специализирана за китайски академични материали, и още. 📈31603758книги, 99900496документи — запазени завинаги. Научете повече…

📚Най-голямата в историята отворена библиотека. ⭐️Ние сме огледало на Sci-Hub - сайт, който предоставя безплатен достъп до милиони научни статии и LibGen - позволява безплатен достъп до съдържание, което е платено. Ние събираме и публикуваме безплатно Z-Lib - сайт за електронни книги, DuXiu - е търсачка, специализирана за китайски академични материали, и още. Научете повече…

Последни изтегляния:

'; document.querySelector('.js-recent-downloads-scroll').innerHTML = scrollHtml + scrollHtml; } function fetchNewRecentDownloads(cb) { setTimeout(() => { fetch("/dyn/recent_downloads/").then((response) => response.json()).then((items) => { if (localStorage) { localStorage.recentDownloadsData = JSON.stringify({ items, time: Date.now() }); } if (cb) { cb(items); } }); }, 100); } if (localStorage && localStorage.recentDownloadsData) { const recentDownloadsData = JSON.parse(localStorage.recentDownloadsData); // console.log('recentDownloadsData', recentDownloadsData); showRecentDownloads(recentDownloadsData.items); const timeToRefresh = 65000 /* 65 sec */ - (Date.now() - recentDownloadsData.time); // Fetch new data for the next page load. if (timeToRefresh <= 0) { fetchNewRecentDownloads(undefined); } else { setTimeout(() => { fetchNewRecentDownloads(undefined); }, timeToRefresh); } } else { fetchNewRecentDownloads((items) => { showRecentDownloads(items); }); } })();

Търси Търси

Начална страница Търси 🧬SciDB - система за управление на база данни, ориентирана към колони FAQ Датасетс Торенти Mirrors: call for volunteers LLM данни Блога на Анна ↗ Софтуерът на Анна ↗ Превеждане ↗

ДариДари

Вход / Регистрация Вход / Регистрация

Вход / Регистрация

Account Account

Акаунт Публичен профил Изтеглени файлове Моите дарения

Patterson, James - Womens Murder Club - 08 - The 8th Confession (1)

английски [en], .epub, 🚀/lgli/zlib, 2.0MB, 📕 Книга (художествена), Patterson, James [Patterson, James] - Patterson, James - Womens Murder Club - 08 - The 8th Confession (2010, Grand Central Publishing)

Patterson, James - Womens Murder Club - 08 - The 8th Confession 🔍

Grand Central Publishing, 2013

Patterson, James [Patterson, James] 🔍

description

“EDITORIAL REVIEW:As San Francisco's most glamorous millionaires mingle at the party of the year, someone is watching--waiting for a chance to take vengeance on Isa and Ethan Bailey, the city's most celebrated couple. Finally, the killer pinpoints the ideal moment, and it's the *perfect* murder. Not a trace of evidence is left behind in their glamorous home. As Detective Lindsay Boxer investigates the high-profile murder, someone else is found brutally executed--a preacher with a message of hope for the homeless. His death nearly falls through the cracks, but when reporter Cindy Thomas hears about it, she knows the story could be *huge*. Probing deeper into the victim's history, she discovers he may not have been quite as saintly as everyone thought.”

metadata comments

“lg_fict_id_1117734”

date open sourced

2021-06-13 (ol_source: 2010-06-18, isbndb_scrape: 2022-09-01, lgli_source: 2023-02-08, zlib_source: 2021-06-13)

Прочетете още…

ISBN-13978-0-316-05265-8 ISBN-100-316-05265-5 OCLC/WorldCat416526609 Open LibraryOL14920186W Open LibraryOL24274352M Z-Library16295296 MD5e0313e1a4d3ac808f2307b561464af51 Libgen.li File99048520 Libgen.li fiction_id4113889 OverDrive3E5605B7-5B16-4182-A57C-F886E143396D

🚀 Бързи изтелгяния Станете член, за да подкрепите дългосрочното съхранение на книги, документи и др. В знак на благодарност за Вашата подкрепа получавате бързи изтегляния. ❤️

🚀 Бързи изтелгяния Остават ви XXXXXX за днес. Благодарим Ви, че сте член! ❤️

🚀 Fast downloads You’ve run out of fast downloads for today.

🚀 Бързи изтелгяния Изтеглили сте този файл наскоро. Връзките остават валидни за известно време.

 • - Опция №1: Върз сървър в партньорство с нас №1 (no browser verification or waitlists)
 • - Опция №2: Върз сървър в партньорство с нас №2
 • - Опция №3: Върз сървър в партньорство с нас №3
 • - Опция №4: Върз сървър в партньорство с нас №4
 • - Опция №5: Върз сървър в партньорство с нас №5
 • - Опция №6: Върз сървър в партньорство с нас №6
 • - Опция №7: Върз сървър в партньорство с нас №7
 • - Опция №8: Върз сървър в партньорство с нас №8

🐢 Slow downloads From trusted partners.

 • - Опция №1: Бавен сървър в партньорство с нас №1 (може да изисква проверка на браузъра - неограничени изтегляния!)
 • - Опция №2: Бавен сървър в партньорство с нас №2
 • - Опция №3: Бавен сървър в партньорство с нас №3
 • - Опция №4: Бавен сървър в партньорство с нас №4
 • - Convert: use online tools to convert between formats. For example, to convert between epub and pdf, use CloudConvert.
 • - Kindle: download the file (pdf or epub are supported), then send it to Kindle using web, app, or email.
 • - Подкрепете авторите: Ако харесвате това и можете да си го позволите, помислете за закупуване на оригинала или за подкрепа на авторите директно.
 • - Поддържайте библиотеките: Ако това е налично във вашата местна библиотека, помислете дали да не го заемете безплатно от там.

show external downloads

External downloads

 • - Опция №1: Libgen.li (натиснете “GET” горе)
 • - Опция №2: Z-Library
 • - Опция №3: Групово изтегляне на торенти (само за експерти) torrent file → file “pilimi-zlib2-16180000-16379999.tar” (extract) → file “16295296”

Всички сървъри огледало обслужват един и същ файл и трябва да са безопасни за използване. Въпреки това винаги бъдете внимателни, когато изтегляте файлове от интернет. Например, не забравяйте да актуализирате устройствата си.

Текстът долу е само на Английски.

📂 File quality

Help out the community by reporting the quality of this file! 🙌

Please log in.

Архивът на Анна
Начална страница
Търси
🧬SciDB - система за управление на база данни, ориентирана към колони
FAQ
Дари

Поддържате връзка
Contact email
DMCA / искове за авторски права
Reddit / Телеграм
Блога на Анна ↗
Софтуерът на Анна ↗
Превеждане ↗

Advanced
FAQ
Датасетс
Торенти
Mirrors: call for volunteers
LLM данни
Сигурност

Алтернативи
annas-archive.org
annas-archive.gs
annas-archive.se

Patterson, James - Womens Murder Club - 08 - The 8th Confession (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated:

Views: 6193

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.